kwas_borowy_3kg
kwas_borowy_1kg_2kwas_borowy_5kg_wiadro

Kwas borowy.

8.50 zł37.00 zł

Wyczyść zaznaczenie

Opis produktu

Kwas Borowy

Synonimy borny kwas; kwas ortoborowy
Wzór chemiczny H3BO3
Masa molowa 61,83
Numer CAS 10043-35-3
Numer WE O233-139-2
Zastosowanie Stosowany w produkcji przemysłowej, w szczególności: ceramiki, kosmetyków, detergentów, szkła borokrzemowego, włókien szklanych izolacyjnych, w rolnictwie.
Właściowości Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (0,1% roztwór)
5,1 (1,0% roztwór)
3,7 (4,7% roztwór)
Temperatura topnienia: 171°C
Temperatura wrzenia: brak danych, rozkład powyżej temp. topnienia.
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 1,51 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 780-815 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 4,7% (20°C), 27,5% (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Wspólzynnik podziału n-oktanol/woda (log): -1,09

Kwas borowy – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga

1 kg, 3 kg, 5 kg


payu.pl