Siarczan miedzi pięciowodny. CuSO4·5H2O

15.90 69.00 

Wyczyść

Opis

Siarczan miedzi pięciowodny

Nazwa: Siarczan miedzi
Synonimy: siarczan miedzi pięciowodny
Gatunek: Czysty
Czystość: Czysty min. 93%
Wzór chemiczny: CuSO4 x 5H2O
Nr CAS: 7758-99-8
Nr WE: 231-867-6
Nr index: 029-004-00-0

Zastosowanie siarczanu miedzi to min.

jako fungicyd – zwalczanie grzybów atakujących rośliny
farbowanie i drukowanie
konserwacja drewna
farbowanie żelaza
wykrywanie wody w alkoholu (bezwodny reaguje z wodą i zabarwia roztwór na niebiesko)
grzybica skóry
dezynfekcja
jako środek odwaniający i grzybobójczy
hobbystycznie – hodowla kryształów

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P501.1 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Siarczan miedzi – parametry gwarantowane

Dostępne opakowania:
1 kg – butelka hdpe
5 kg – wiaderko hdpe

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

,