Węgiel aktywny granulowany 950g

29.00 

Pozostało tylko: 3

Opis

Węgiel aktywny granulowany WG12

Zastosowania:


• do odbarwiania i oczyszczania chemikaliów;
• odbarwiania i klarowania roztworów soli nieorganicznych;
• usuwania soli nieorganicznych ze związków organicznych;
• odtłuszczania i odbarwiania rozpuszczalników.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: czarny
Zapach: bez zapachu
pH: około 6 (50 g/l H2O jako zawiesina, 20ºC)
Temperatura topnienia: brak danych, sublimacja około 3700ºC
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: około 2 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych