Informacje o zagrożeniach

Informacje o zagrożeniach Krajowe Centrum Informacyjne. Informacje o zagrożeniach   Biuro Do Spraw Substancji Chemicznych www.clp.gov.pl/ Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny:
Piktogram
Klasa i kategoria zagrożenia
 
Informacje o zagrożeniach
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B
Informacje o zagrożeniach
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Ciecze łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Ciecze piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Ciała stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
Informacje o zagrożeniach
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Ciecze utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Informacje o zagrożeniach
Gazy pod ciśnieniem:
 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
Informacje o zagrożeniach
§ Działanie korodujące na metale, kategoria zagrożenia 1
§ Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
§ Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1
Informacje o zagrożeniach
§ Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Informacje o zagrożeniach
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3
– Działanie drażniące na drogi oddechowe
  – Skutek narkotyczny
Informacje o zagrożeniach
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane,
  kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
Informacje o zagrożeniach
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
 • Toksyczność ostra, kategoria 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie 1, 2
 Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń:
§ Materiały wybuchowe z podklasy 1.5, 1.6
§ Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2,
§ Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G,
§ Nadtlenki organiczne, typ G,
§ Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią,
§ Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategorie 3, 4.
źródło:https://clp.gov.pl/piktogramy
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (inaczej: zwroty H, ang. Hazard Statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.Zwroty H mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty ryzyka, które są nadal dopuszczone przejściowo do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP.Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z:litery „H”, cyfry określającej rodzaj zagrożenia: „2” – zagrożenie fizyczne, „3” – zagrożenie dla zdrowia, „4” – zagrożenie dla środowiska, dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia. Zwroty H
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych
H200     Materiały wybuchowe niestabilne. H201     Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. H202     Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem. H203     Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem. H204     Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. H205     Może wybuchać masowo w przypadku pożaru. H220     Skrajnie łatwopalny gaz. H221     Gaz łatwopalny. H222     Skrajnie łatwopalny aerozol. H223     Aerozol łatwopalny. H224     Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H225     Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226     Łatwopalna ciecz i pary. H228     Substancja stała łatwopalna. H240     Ogrzanie grozi wybuchem. H241     Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch. H242     Ogrzanie może spowodować pożar. H250     Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza. H251     Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić. H252     Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić. H260     W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu. H261     W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy. H270     Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. H271     Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. H272     Może intensyfikować pożar; utleniacz. H280     Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H281     Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. H290     Może powodować korozję metali.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia
H300     Połknięcie grozi śmiercią. H301     Działa toksycznie po połknięciu. H302     Działa szkodliwie po połknięciu. H304     Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H310     Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. H311     Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H312     Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314     Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315     Działa drażniąco na skórę. H317     Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318     Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H319     Działa drażniąco na oczy. H330     Wdychanie grozi śmiercią. H331     Działa toksycznie w następstwie wdychania. H332     Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334     Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335     Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336     Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H340     Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H341     Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H350     Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H350i     Wdychanie może spowodować raka. H351     Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H360     Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H360F     Może działać szkodliwie na płodność. H360FD     Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H360D     Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H360Fd     Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H360Df     Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. H361     Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H361f     Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. H361d     Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H361fd     Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H362     Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. H370     Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H371     Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H372     Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H373     Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska H400     Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410     Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H411     Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H412     Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H413     Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Zwroty EUH
Zwroty EUH wskazują zagrożenia nie uwzględnione obecnie w GHS. Są to zwroty R przeniesione z systemu UE. Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniach
Właściwości fizyczne
EUH001     Produkt wybuchowy w stanie suchym. EUH006     Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza. EUH014     Reaguje gwałtownie z wodą. EUH018     Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. EUH019     Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. EUH044     Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
Wpływ na zdrowie
EUH029     W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. EUH031     W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH032     W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. EUH066     Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH070     Działa toksycznie w kontakcie z oczami. EUH071     Działa żrąco na drogi oddechowe.
Wpływ na środowisko
EUH059     Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach
EUH201     Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. EUH201A     Uwaga! Zawiera ołów. EUH202     Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. EUH203     Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH204     Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH205     Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH206     Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). EUH207     Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania. EUH208     Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH209     Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. EUH209A     Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną. EUH210     Karta charakterystyki dostępna na żądanie. EUH401     W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (Zwroty P)
Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: Zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.Zwroty P mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty bezpieczeństwa (S), które są nadal dopuszczone przejściowo do 2015 do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP.Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności:litery „P”, cyfry określającej środek ostrożności: „1” – ogólne, „2” – zapobieganie, „3” – reagowanie, „4” – przechowywanie, „5” – usuwanie,1 Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne 2 Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie 3 Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie 4 Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie 5 Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne
P101     W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102     Chronić przed dziećmi. P103     Przed użyciem przeczytać etykietę.
Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie
P201     Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202     Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210     Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. P211     Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220     Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych. P221     Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/… P222     Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223     Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru. P230     Przechowywać produkt zwilżony…. P231     Używać w atmosferze obojętnego gazu. P232     Chronić przed wilgocią. P233     Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234     Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. P235     Przechowywać w chłodnym miejscu. P240     Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241     Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu. P242     Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. P243     Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P244     Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem. P250     Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu. P251     Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260     Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261     Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262     Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263     Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią. P264     Dokładnie umyć … po użyciu. P270     Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271     Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272     Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273     Unikać uwolnienia do środowiska. P280     Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P281     Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej P282     Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu. P283     Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie. P284     Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P285     W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg. P231 + P232     Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią. P235 + P410     Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie
P301     W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: P302     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: P303     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): P304     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: P305     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: P306     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: P307     W przypadku narażenia: P308     W przypadku narażenia lub styczności: P309     W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: P310     Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P311     Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P312     W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P313     Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314     W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315     Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320     Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321     Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P322     Środki szczególne (patrz … na etykiecie). P330     Wypłukać usta. P331     NIE wywoływać wymiotów. P332     W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:’ P333     W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: P334     Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. P335     Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry P336     Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337     W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: P338     Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340     Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P341     W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P342     W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: P350     Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. P351     Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352     Umyć dużą ilością wody z mydłem P353     Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P360     Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361     Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362     Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P363     Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370     W przypadku pożaru: P371     W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: P372     Ryzyko wybuchu w razie pożaru: P373     NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P374     Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. P375     Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości P376     Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek P377     W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378     Użyć … do gaszenia… . P380     Ewakuować teren. P381     Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. P390     Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391     Zebrać wyciek. P301 + P310     W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P301 + P312     W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P301 + P330 + P331     W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. P302 + P350     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. P302 + P352     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P303 + P361 + P353     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304 + P340     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P304 + P341     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P306 + P360     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311     W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P308 + P313     W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P309 + P311     W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P332 + P313     W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313     W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P335 + P334     Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. P337 + P313     W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311     W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P370 + P376     W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. P370 + P378     W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia …. P370 + P380     W przypadku pożaru: Ewakuować teren. P370 + P380 + P375     W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375     W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie
P401     Przechowywać … . P402     Przechowywać w suchym miejscu. P403     Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404     Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405     Przechowywać pod zamknięciem. P406     Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407     Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/ paletami. P410     Chronić przed światłem słonecznym. P411     Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F P412     Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F. P413     Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ …°F. P420     Przechowywać z dala od innych materiałów. P422     Przechowywać zawartość w … . P402 + P404     Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P402 + P233     Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235     Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403     Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412     Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F. P411 + P235     Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie
P501     Zawartość/pojemnik usuwać do … .