Pirosiarczyn sodu.

7.00 39.00 

Wydajny i neutralny dla piwa i wina środek dezynfekujący do butelek i fermentorów.

Wyczyść

Opis

Synonimy: sodu disiarczyn, disiarczan(IV) sodu

Wzór chemiczny: Na2S2O5

Masa molowa: 190,1

Numer CAS: 7681-57-4

Oznakowanie WE: 231-673-0

Gatunek: Czysty

Zastosowanie: Produkcja innych substancji, w przemyśle fotograficznym, produkcja wyrobów włókienniczych, skór i futer, produkcja tworzyw sztucznych i gumy; produkcja miazgi papierowej i wyrobów papierowych, produkcja mebli, chemiczne oczyszczalnie wody, produkcja włókien, dodatek do cementu, środki chemiczne dla rolnictwa, nawozy.

Właściwości:

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny, cierpki
pH: 3,5 – 5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 150°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,36 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 667 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w metanolu (62 g/l)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log P(o/w) – 3,7

Pirosiarczyn sodu – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, ,