Jodek potasu czysty do analizy

11.00 55.00 

Wyczyść

Opis

Jodek potasu – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowodorowego o wzorze KI

Synonimy: Kalii iodidum, sól potasowa kwasu jodowodorowego

Gatunek: czysty do analizy

Numer CAS: 7681-11-0

Oznakowanie WE: 231-659-4

UWAGA

H315 – Działa drażniąco na skórę

H319 – Działa drażniąco na oczy

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

 

P232 – Chronić przed wilgocią

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

 

Jodek potasu jest jednym ze składników płynu Lugola, czyli wodnego roztworu jodu i jodku potasu
Jodek potasu stosuje się również w produkcji jodyny – substancji odkażającej używanej do dezynfekcji ran i uzdatniania wody
(jodyna jest to rozcieńczony roztwór jodu w etanolu z dodatkiem jodku potasu)

Substancję należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowania (butelka HDPE) : 25g, 50g, 100g, 200g

Parametry gwarantowane produktu

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , ,