Nadwęglan sodu 1000g

11.90 

Na stanie

Opis

Nadwęglan sodu otoczkowany

Wzór chemiczny: Na2CO3*1,5H2O2

Numer CAS: 15630-89-4
Numer WE: 239-707-6
Numer rejestracji: 01-2119457268-30-xxxx

Zastosowanie:

Pranie – doskonale wybiela, bardzo efektywnie odplamia – aktywny tlen

Czyszczenie – dezynfekuje.

Zagrożenia: H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P220 Trzymać/ przechowywać z dala od odzieży/ materiałów zapalnych. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P401 Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 40°C

Dodatkowe informacje

Waga 1.1 kg